PTP Oddział Opolski

przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

ZOSTAŃ W DOMU – pomoc psychologiczna psychologów

Początki organizowania się opolskich psychologów sięgają lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Pojawiają się tam takie postaci jak: prof. W.Kruk-Ołpiński, dr I.Szmitrowska, dr H.Smolińska, mgr K.Witkowska- filary psychologii ówczesnej WSP. Z praktyków to mgr B.Łagoda i niemała grupa psychologów zatrudnionych w Poradniach Wychowawczo-Zawodowych (odpowiednik dzisiejszych PPP) a nieco później także liczna grupa psychologów z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego (obecnie OZSS) przy Sądzie dla nieletnich.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Oddział w Opolu wzmocnili profesorowie i doktorzy Katedry Psychologii WSP a od roku 1997 Instytutu Psychologii powstałego w Uniwersytecie Opolskim. Byli to profesorowie: W.Łukaszewski, M.Dymkowski, S.Rogala, U.Wybraniec-Skardowska oraz grupa doktorów działających przez wiele lat na rzecz Oddziału: A.Andruszkiewicz, A.Bokszczanin, Z.Halska, K.Pluta, M.Przepióra-Kapusta, M.Szarzyńska, B.Weigl. Osobne miejsce zajmują praktycy – psycholodzy pracujący w poradniach, szpitalach, zakładach karnych, poprawczych, ośrodkach wychowawczych, szkołach – czynnie włączający się w działalność Oddziału: J. Juros, M.Jaskółka, A.Jaskółka, M.Tuczapska, D.Rabuczewska, M.Olszewska, J. Więcek-Mika, G.Kudryńska.

Od początku funkcjonowania Oddziału nieomal corocznie zmienia się ilość Członków. Zmiana miejsca zamieszkania, zgony, wygaszanie przynależności z przyczyn statutowych wpływają na zmianę liczebności Oddziału. W roku 2018 oddział liczy 66 członków.

W okresie istnienia Oddziału gościliśmy wybitnych psychologów z Polski i zagranicy na przykład prof. E.Hornowska, prof. B.Hornowski, prof. D.Doliński, prof. A.Szmajke, prof. M.Bidzan, dr Z.Milska-Wrzesinska, prof. K.Kaniasty (USA), prof. N.Wiszniakowa-Zelinskiy (Ukraina), prof. T.Sasao (Japonia).

Nie sposób wymienić wszystkich osób, które w krótszym czy dłuższym czasie związały się z naszym Oddziałem w Opolu. W Oddziale oprócz wykładów naukowych, dyskusji panelowych, spotkań z ciekawymi osobami prowadzona jest też działalność warsztatowa i szkoleniowa w zależności od potrzeb i zainteresowań naszych członków na przykład: Interwencja kryzysowa, metoda MMPI czy testy w diagnozie neuropsychologicznej.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uhonorował Członków naszego Oddziału przyznając Odznaczenia Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego następującym osobom: dr K. Plutowej (1988 rok), prof. W. Łukaszewski, prof. S.Rogala (1994 rok), dr Z.Halska (2007 rok).

Ze wspomnień dr Zofii Halskiej


Członkostwo w PTP

DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO ?

Cele działalności Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa statut w artykule 8. Można je opisywać także wskazując na korzyści, jakie działalność ta przynosi swoim członkom indywidualnie i całemu środowisku.

Korzyści indywidualne :

 1. Merytoryczne wsparcie w przypadku potrzeby odwołania się do standardów uprawiania zawodu psychologa.
 2. Korzystania z wypracowywanych przez Towarzystwo zasad i reguł zawodowych obowiązujących w różnych dziedzinach działalności psychologów.
 3. Uzyskiwanie potwierdzenia własnych kompetencji i umiejętności zawodowych w postaci rekomendacji, licencji lub certyfikatów.
  • certyfikaty psychoterapeutyczne
  • certyfikaty dla psychologów prowadzących badania osób starających się o zezwolenie na broń,
  • rekomendacje do prowadzenia grupowego treningu dla celów edukacyjnych,
  • rekomendacje w zakresie stosowania i interpretacji określonych testów uprawniające do samodzielnego szkolenia psychologów w posługiwaniu się tymi testami.
   rekomendacje biegłych sadowych
  • i inne (w przygotowaniu).
 4. Nazwiska osób, które uzyskały rekomendacje specjalistycznych umiejętności w Polskim Towarzystwie Psychologicznym umieszczone są na internetowych listach rekomendacyjnych.
 5. Ulgowe opłaty przy uczestniczeniu w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo.
 6. Pomoc w sytuacji naruszenia praw wykonywania czynności zawodowych.
 7. Pomoc w uzyskaniu Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy umożliwiającego swobodne wykonywanie usług psychologicznych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Korzyści środowiska:

 1. Czuwanie nad pracami legislacyjnymi dotyczącymi zawodu psychologa ( ustawa o zawodzie psychologa, rozporządzenia do ustaw, w których wymieniany jest psycholog i jego usługi).
 2. Ochrona narzędzi i metod pracy psychologa.
 3. Czuwanie nad etyką zawodową.
 4. Tworzenie standardów uprawiania zawodu.
 5. Dostęp do profesjonalistów rekomendowanych przez PTP na Listach specjalistycznych umiejętności psychologicznych.
 6. Reprezentowanie psychologów w organizacjach międzynarodowych.
 7. Reprezentowanie środowiska w Komitecie Nauk Psychologicznych PAN, oraz na zjazdach, konferencjach itp.
 8. Możliwość integracji psychologów z różnych środowisk i wymiana doświadczeń zawodowych.

Jak zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ?

Od 1 stycznia 2001 roku członkiem zwyczajnym PTP może zostać wyłącznie osoba, która ma ukończone studia psychologiczne na poziomie magisterskim.

Członkiem nadzwyczajnym może też zostać student kierunku psychologicznego po zaliczeniu co najmniej 3 roku studiów lub osoba, która ma ukończone inne studia wyższe.

Warunkiem ubiegania się o członkostwo jest złożenie deklaracji. Należy uzyskać na deklaracji podpisy dwóch członków zwyczajnych PTP wprowadzających do Towarzystwa, którzy mają uregulowane składki. Deklaracje w dwóch egzemplarzach składamy w wybranym oddziale terenowym PTP, najlepiej najbliższym miejscu zamieszkania lub pracy, aby móc uczestniczyć w zebraniach, spotkaniach, szkoleniach, wykładach, itp. Deklaracje rozpatruje zarząd wybranego oddziału PTP i zawiadamia pisemnie/ mailowo kandydata o przyjęciu i sposobie regulowania składek.

Składki członkowskie

Składki członkowskie wynoszą 100,00 zł (studenci 50 zł) rocznie. Nowi członkowie wnoszą jednorazową opłatę wpisową w wysokości 50 zł.

Wysokość składki ustaliło Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w dniu 28 stycznia 2007 r.

Składki wpłaca się na rzecz oddziału, którego jest się członkiem, w sposób ustalony przez Zarząd tego Oddziału.

Członkowie Oddziału w Opolu wpłacają składki na konto:

Opolski odział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
ul
Oleska 48, 45-951 Opole
ING Bank Śląski S.A. 
76 1050 1504 1000 0090 3112 7930

Przywrócenie członkostwa:

Zgodnie z art. 20 statutu PTP osoby, których członkostwo w Towarzystwie ustało, mogą ubiegać się o jego przywrócenie. Warunki przywrócenia określa uchwała właściwego Zarządu Oddziału. Wniosek o przywrócenie członkostwa


Zarząd Oddziału


Adres do korespondencji:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne oddział Opole
ul. Ozimska 72 A
Skrytka pocztowa nr 17
45-310 Opole

Spotkania szkoleniowe Oddziału

Ochrona danych osobowych

Miejsce: Instytut Psychologii Plac Staszica 1

Spotkanie szkoleniowe z zakresu ochrony danych osobowych, prowadzone przez Inspektora Ochrony Danych Katarzynę Żuchaj.

10 kwietnia 2019

Testy w diagnozie neuropsychologicznej

Miejsce: Instytut Psychologii Plac Staszica 1

Szkolenie „Testy w diagnozie neuropsychologicznej” przeprowadzone przez eksperta z Pracowni Testów Psychologicznych PTP.

21-22 czerwca 2018

Skuteczne metody profilaktyki uzależnień

Miejsce: Instytut Psychologii Plac Staszica 1

Zebranie szkoleniowe poświęcone problematyce zagrożeń uzależnieniami młodzieży w wieku szkolnym „Skuteczne metody profilaktyki uzależnień” prowadzone w ramach łączenia teorii z praktyką. Zapoznanie z raportem skali zagrożenia w regionie.

11 maja 2018

Depresja i otępienie z perspektywy neuropsychologii

Miejsce: Instytut Psychologii Plac Staszica 1

Szkolenie na temat „Depresja i otępienie z perspektywy neuropsychologii” prowadzone w ramach łączenia teorii z praktyką psychologiczną.

26 października 2017

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna TPP jako zintegrowany system terapeutyczny

Miejsce: Instytut Psychologii Plac Staszica 1

Szkolenie na temat: „Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna TPP jako zintegrowany system terapeutyczny” prowadzone w ramach samokształcenia członków oddziału.

8 czerwca 2017

Stosowanie hipnozy w psychoterapii

Miejsce: Instytut Psychologii Plac Staszica 1

Szkolenie dotyczące możliwości stosowania hipnozy w psychoterapii z uwzględnieniem podejścia psychoanalitycznego. Przeprowadzone w ramach współpracy z oddziałem Krakowskim.

20 października 2016

Szkolenie z MMPI

Miejsce: Instytut Psychologii Plac Staszica 1

Szkolenie z MMPI przeprowadzone przez ekspertów z Pracowni Testów Psychologicznych PTP.

20-21 marca 2016

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Miejsce: Instytut Psychologii Plac Staszica 1

Szkolenie z zakresu problematyki związanej z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych. Wykład i panel dyskusyjny, materiały szkoleniowe.

28 stycznia 2016

Aktualności

Wspólne stanowisko Komitetu Psychologii PAN oraz naukowych towarzystw psychologicznych w sprawie społecznej odpowiedzialności w komunikowaniu o doświadczeniach traumatycznych dzieci, w tym w szczególności o przypadkach przestępstw o charakterze seksualnym

Narażenie dzieci na traumę, w tym przemoc seksualną, jest jednym z najpoważniejszych problemów mających rozległe konsekwencje dla dobrostanu jednostek oraz zdrowia publicznego na świecie. Według najbardziej aktualnych szacunków (Moody i in., 2018), problem przemocy seksualnej wobec dzieci, w różnych formach, dotyka w krajach europejskich około 14% dziewczynek i 6% chłopców. Sprawcy tego typu przestępstw pochodzą z różnych środowisk, a przemoc seksualna może mieć miejsce zarówno wewnątrz rodziny, jak i poza nią. Doświadczenie przemocy seksualnej w dzieciństwie ma swoje długotrwałe, negatywne skutki dla funkcjonowania i zdrowia osób nim doświadczonych (Oddone Paolucci, Genuis i Violato, 2001). Wśród czynników zwiększających prawdopodobieństwo obniżenia dobrostanu w przyszłości wskazuje się narażenie na wtórną wiktymizację, czyli ponowne doświadczanie przez ofiarę przestępstwa jego negatywnych konsekwencji ze strony otoczenia. W przypadku dzieci, a szczególnie nastolatków, dla których przynależność do grupy oraz akceptacja przez rówieśników mają krytyczne znaczenie dla prawidłowego rozwoju i równowagi emocjonalnej, doświadczenie wtórnej wiktymizacji może pogłębić i tak dramatyczne skutki przemocy seksualnej (Hébert i in., 2016).

Wspólne stanowisko Komitetu Psychologii PAN – dokument

14.03.2023

Światowy Dzień Walki z Depresją

Światowy Dzień Walki z Depresją

23 luty

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich tego potrzebuje: skorzystaj z pomocy psychologa/psychoterapeuty w Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego UO cwpt.uni.opole.pl

23.02.2023

Walne Zebranie Członków PTP Opole

Działając na podstawie art. 47 ust. 1 Statutu Polskiego Zarządu Towarzystwa Psychologicznego (PTP) zapraszamy wszystkich członków PTP Oddział Opole na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddział w Opolu Oddziału, które odbędzie się w dniu 15.09.2022r. o godz. 12.00 w sali nr 211 Instytutu Psychologii UO przy Placu Staszica 1.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków – porządek zebrania

15.09.2022

Zostań w domu – pomoc psychologiczna psychologów

Potrzebujesz pomocy? Czujesz, że obecna sytuacja zaczyna Cię przerastać? A może po prostu potrzebujesz z kimś porozmawiać?

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Jeśli czujesz, że którekolwiek z powyższych pytań Cię dotyczy zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem psychologów.
Wspierając akcję „Zostań w domu” postanowiliśmy otworzyć kanały teleinformatyczne, abyś mógł skorzystać z pomocy naszych specjalistów bez konieczności wychodzenia z domu.
Czekamy na Ciebie pod wskazanymi, w załączonym dokumencie, adresami kontaktowymi. Konsultacje mają charakter nieodpłatny.

Lista psychologów PTP Oddział Opole biorących udział w akcji „Zostań w domu”.

Linki do pobrania przez psychologów:

03.04.2020

Dylematy etyczne w diagnozie psychologicznej

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ma zaszczyt zaprosić na konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa 2020 pt. Dylematy etyczne w diagnozie psychologicznej która odbędzie się 7 marca 2020 roku (sobota) o godz. 16.00 w Hotelu Unicus Palace przy ul. Floriańskiej 28 w Krakowie.

Po zakończeniu konferencji zapraszamy na spotkanie towarzyskie przy uroczystej kolacji.

Program konferencji  oraz informacje organizacyjne

7.08.2020

Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Życzenia Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2020
składa
Zarząd Oddziału PTP

24.12.2019

Zebranie Członków Oddziału – styczeń 2020

Szanowni Koleżanki i Koledzy

Z powodów organizacyjnych, Zebranie Członków Oddziału zaplanowane na dzień 17 grudnia 2019 zostało przesunięte na miesiąc styczeń 2020.

Dokładny termin zostanie podany w kolejnym komunikacie.

Zarząd Oddziału Opole

17.12.2019

Wielokulturowość w polskiej szkole – uczniowie imigranci i reemigranci

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego serdecznie zaprasza na konferencję pt. WIELOKULTUROWOŚĆ W POLSKIEJ SZKOLE – UCZNIOWIE IMIGRANCI I REEMIGRANCI, która odbędzie się 2 grudnia br. w Krakowie.
Program konferencji, informacje organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem www.wielokulturowosc.konferencjeokptp.pl
Z poważaniem,
w imieniu Zarządu OK PTP
Magdalena Nitecka
02-12-2019

Szkolenie z MMPI-2 – ostatnie miejsca

W dniach 07-08.12.2019 w Gliwicach w „Diadzie” odbędzie się szkolenie z testu MMPI-2. Koszt szkolenia 600zł.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr.tel. 507 077 179 do 22 listopada 2019.

Zarząd Oddziału PTP

22.11.2019

Zebranie szkoleniowe

W dniu 10 kwietnia 2019 (środa) w sali 211 Instytutu Psychologii przy Placu Staszica 1 odbędzie się zebranie szkoleniowe poświęcone ochronie danych osobowych.

Szkolenie poprowadzi Inspektor Ochrony Danych Katarzyna Żuchaj.

Zakres tematyczny spotkania.

10.04.2019

Psychologia w sieci

PTP
INNE

© Janusz Kowal, Instytut Psychologii, 2018